Säännöt

JYVÄSKYLÄN A-KILTA RY. 2008

TAITONIEKANTIE 14 40740 JYVASKYLÄ

SÄÄNNÖT

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän A-Kilta ry. ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki sekä toimialueena jyvässeudun alue.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

TARKOITUS:

– edistää päihdeongelmista vapaata elämäntapaa

– edistää ja ylläpitää yhdistyksen jäsenten ja heidän perheidensä omatoimisuuteen perustuvaa toimintaa

– tehdä tunnetuksi vapaaehtoisuuteen perustuvaa A-kilta toimintaa

– käsitellä ennakkoluulottomasti päihdekysymyksiä ja pyrkiä poistamaan päihdeongelmaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja

– edistää samankaltaisessa elämantilanteessa olevien henkilöiden keskinäistä vuorovaikutusta ja korjaavien elämänkokemusten välittymistä ihmiseltä toiselle (vertaistuki) etsiä uusia toimintamuotoja päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

TOIMINTAMUODOT:

– valistus- ja tiedotustoiminta päihdeongelmiin liittyvissä kysymyksissä

– ajanvietetilaisuuksien ja ryhmätoiminnan järjestäminen

– julkaisutoiminta

– yhteistoiminta A-Kiltojen Liitto ry:n ja muiden koti- ja ulkomaisten saman alan järjestöjen ja päihdehuollon toimijoiden kanssa

– ylläpitää voittoa tavoittelematta päihdeongelmaisille tarkoitettua päiväkeskus-, tukiasunto- ja hoitokotitoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta ja solmia ostopalvelusopimuksia.

3 § TOIMINTANSA TUKEMISEKSI YHDISTYS HANKKII VAROJA

– kantamalla jäsenmaksuja
– ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– toimeenpanemalla arpajaisia, myyjäisiä, rahankeräyksiä ja kirpputoritoimintaa sekä järjestämällä kanttiinitoimintaa omakustannushintaan

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä toiminta muutenkaan ole pää-asiassa taloudellista laatua.

4 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai ainaisjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö. Varsinaisella jäsenellä ja ainaisjasenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä yhdistyksen toimintaperiaatteet hyväksyvät rekisteröidyt yhdistykset, oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Kannatusjäsenillä on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esittämän yksityisen henkilön, joka on huomattavalla tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa tai on muutoin erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä vähintään kolme neljäsösan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä jäsenluetteloa.

5 § JÄSENMAKSUT

Varsinaisen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää.

Ainaisjäsenen on suoritettava ainaisjäseneksi liittyessään yhdistykselle ainaisjäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää.

Kannatusjäsenen on suoritettava vuosittain kannatusjäsenmaksu, jonka yhdistyksen syyskokous määrää.

Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Jäsenmaksujen kantoajan ja kantotavan päättää yhdistyksen hallitus.

6 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen periaatteita vastaan, tai on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta kuluneen vuoden loppuun mennessä. Ennen päätöksen tekemistä asianosaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, mikäli erottaminen ei johdu jäsenmaksun maksamatta jättämisestä. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy.

Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hallituksen päätöksestä ja se toimitetaan hallitukselle tai puheenjohtajalle.

7 § HALLINTO

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja valvoo, sekä sen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus. Hallituksen jäsenten tulee olla Jyväskylän A-kilta ry:n jäseniä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) vara jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi. Hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi, ja heistä on erovuorossa puolet (1/2) vuosittain. Erovuoroisuus päätetään ensimmäisessä näiden sääntöjen mukaan tapahtuvassa valinnassa arpomalla. Ennen hallituksen toimikauden alkua puheenjohtajan koollekutsumassa hallituksen järjestäytymiskokouksessa valitsee hallitus keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomiaan jaostoja, jotka ovat vastuunalaisia hallitukselle.

Hallitus päättää yhdistyksen toimihenkilöiden ja työntekijöiden työhön ottamisesta, irtisanomisesta ja palkkauksesta.

Hallituksen tulee tarkoin hoitaa ja valvoa yhdistyksen omaisuutta.

Hallitus voi siirtää sille kuuluvia tehtäviä johto- ja talous säännöllä työntekijöille.

8 § HALLITUKSEN KOKOONTUMINEN

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme(3) sen jäsentä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) varsinaisista tai varajäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenellä tai tämän poissa ollessa varajäsenellä on yksi(1) ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen jäsen, joka ilmoittaa eriävän mielipiteen tehdyn päätöksen johdosta eikä ole ottanut osaa päätöksen täytäntöönpanoon, on päätökseen nähden vapaa vastuusta.

9 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen määräämä henkilö, kaksi aina yhdessä.

10§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ovat jätettävä tilintarkastajalle ennen seuraavan helmikuun seitsemättä (7) päivää. Tilintarkastajan on palautettava tilit lausuntoineen helmikuun viidenteentoista (15) päivään mennessä.

Yhdistyksellä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.
Muut yhdistyksen kokoukset pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenista sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Kutsu yhdistyksen varsinaisiin ja muihin kokouksiin on toimitettava Jyväskylän A-Kilta ry:n ilmoitustaululle tai kirjeitse jäsenille jäsenluetteloon ilmoitetulla osoitteella 14 päivää ennen kokousta.

Kutsu hallituksen kokouksiin voidaan esittää myös puhelimitse.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella, ainais- ja kunniajäsenellä on yksi (1) ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTAVAT ASIAT

Kevätkokous
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokousvirkailijat
4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä.
5. Käsitellään edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
8. Käsitellään yhdistyksen jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kevätkokousta kirjallisesti esittämät asiat huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset

Syyskokous
1 Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokousvirkailijat
4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä.
5. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sääntöjen seitsemän(7)§ määräysten mukaan.
6. Valitaan tilintarkastajat ja varahenkilöt.
7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.
8. Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
10. Käsitellään yhdistyksen jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen syyskokousta kirjallisesti esittämät asiat huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Ylimääräinen kokous
1 Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokousvirkailijat
4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä.
5. Käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

13. § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Päätös yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautumisesta ei saa tehdä päätöstä, ellei siitä ole kokouskutsussa mainittu.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja omaisuus luovutetaan yhdistyksen tarkoituksia edistävään toimintaan purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa tai erikseen sääntömuutosta varten koolle kutsutussa kokouksessa.

Sääntöjen muuttamisesta ei saa tehdä päätöstä, ellei siitä ole kokouskutsussa mainittu.

Sääntömuutos hyväksytään, Jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä kannattaa hyväksymistä.

Muutetut säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.